Årsmelding for IL Varden Meråker 2018

Årsmelding 2019. IL Varden Meråker.

 

Styret i 2018 har bestått av

Leder:                                     Øyvind Slungård

Nestleder:                              Kaia Eriksson

Sekretær:                               Geir Haugen

Kasserer:                                Heidi Hasselvold

Varamedlem:                         Geir Haugen

Ungdomsrepresentant:        Trine Berg Hansen

Styremedlem fra fotball:      Jan Arve Almåsbakk

Styremedlem fra håndball:  Lillian S. Gjemse

Styremedlem fra ski.             Unni H. Iversen

 

Styrets arbeid:

Det har vært gjennomført 4 ordinære styremøter og til sammen 29 saker er blitt behandlet. I tillegg er det gjennomført flere arbeidsmøter mellom kasserer og leder.

Styret har god kontakt med avdelingene gjennom referat fra deres styremøter og deltakelse på årsmøter, i tillegg har leder hatt muntlig kontakt med deres ledere gjennom året. Styret er av den oppfatning at arbeidet i avdelingene gjennomføres på en god måte.

Styret ved leder og kasserer har hatt fokus på økonomien i styret gjennom året og spesielt mot Grova prosjektet. I oktober 2018 fikk vi ettersyn fra Skatt Midt på vårt regnskap og spesielt på mva-oppgjør pr. termin. Dette har ført til at kasserer har måtte bruke mye tid på korrespondanse og møter med Skatt Midt. Som det nå ser ut, så har vi fått til en grei ordning som vi må leve med. Dette gjør at vi har en anstrengt likviditet framover, inntil vi har ferdig regnskap og revisjon på våre utbygginger i Grova og Vardetun.

Dette har medført at styret har vært nødt til å holde igjen overføringer til avdelingene inntil videre.   

 

 

 

 

Idrett:

IL Varden Meråker er fortsatt den største frivillige organisasjon i Meråker med ca. 500 medlemmer. Aktiviteten er rettet mot barn og unge, som igjen skaper sunne og gode holdninger blant våre medlemmer. Se for øvrig avdelingens årsmeldinger.

I 2018 er det opprettet avdeling innen turn. Dette er en aktivitet som har fått stor til- slutning, og styret vil diskutere om avdelingen skal få eget styre kommende år.

IL Varden Meråker har spesielt dette året opplevd eventyrlig prestasjoner av våre langrennsløpere. NM på hjemmebane med Emil Iversens 2 gull, på 15 km og 30 km var stort og skapte stor stemning i Grova. Dame og herrelaget i staffet klarte ikke å forsvare NM gullene fra i 2018 på hjemmebane, men flott innsats allikevel.

Astrid Stavs gull i junior-VM staffet for Norge var stort øyeblikk for oss som satt i Grova og fulgte med sammen med hennes foreldre. Astrid har også tatt gull og sølv i junior NM mars 2019 og i tillegg til gode plasseringer i junior VM og andre større renn.

Den aller største idrettsprestasjonen var da Emil var med på å vinne GULL på Team- sprinten og 4 x 10 km staffet for Norge under VM på ski i Seefeld. Dette er IL Varden Meråkers første gull i et senior OL eller VM.

 

Anlegg:

Vardetun

Her er aktiviteten stor på sommers tid med trening og kamper nesten hver dag.

Bygningsmassen trenger nå sårt renovering, og dette er det nå tatt tak i, og i regi av  fotballavdelingen er det nå satt i gang oppsett av ny redskapsbod og renovering av klubbhuset.

Løpebane og fotballbaner i er i god forfatning.

Vi har de senere årene hat samarbeid med Meråker Kommune på plenslått av gressbanen. De har nå sagt opp avtalen, og vi må selv se på hvordan vi løser denne oppgaven. Styret vil i samarbeid med fotballavdelingen prøve å få på plass en drifts organisasjon for anlegget, med fortsatt en lønnet person som ansvarlig.

 

Grova skisenter

Anlegget brukes mye av elever, studenter og Arena Meråkers aktivitet, i tillegg til trimmere og ikke minst vår egen skiavdeling til trening og arrangement.

Skiavdelingen og våre vaktmestere holder anlegget i god stand. I løpet av 2018 har vi forbedret anlegget i forbindelse med NM, på bygg, strøm, fiber, telenett og parkering. Dette har gjort at vi har et meget flott skisenter som kan påta seg store arrangement.

Løypenettet er i forbindelse med opparbeidelsen av rulleskiløype blitt forbedret, og dette vil gjøre at vi forhåpentligvis trenger mindre natur – og kunstsnø i denne delen av løype- traseen.

IL Varden Meråker og Trøndelag fylkeskommune har inngått et samarbeid avtale på bygging av ny redskapsbod på standplass for skiskyting, og undervisningsrom for elevene ved MVS.

I undervisningshytta (NM hytta) er det også ordnet WC for besøkende i Grova som vil være åpent for besøkende i anlegget. Det som står igjen av alt som er prosjektert, er asfaltering av løypa og oppsett av gjerde rundt anlegget.

Produksjons av snø er omfattende, koster mye og er resurskrevende på personalsiden. Dette må styret sammen med Meråker vg. skole, Meråker Kommune, skiavdelingen og Meråker skiskytterklubb se på hvordan vi i framtiden skal finansiere og drifte.                  Det som er helt klart, er at snø må vi produsere.

 

Økonomi:

 

Hovedlaget har i 2018 et underskudd på kr 138312, mot underskudd kr 85783 i 2017. Ved

inngangen til 2018, hadde styret et vedtak på at overføring til underavdelingene skulle behovsprøves i alle avdelinger, inkludert hovedlaget. Styret besluttet imidlertid å fordele samtlige midler delvis likt og delvis ut fra prosentvis aktivitet i gruppene. Dette forklarer noe av driftsunderskuddet til hovedlaget, da det totalt ble overført i overkant av 624000,- til aktivitet i underavdelingene for 2018.

Likviditeten i laget har stort sett vært tilfredsstillende gjennom hele året. Mye av årsaken til dette, er at økonomien rundt prosjektene i Grova har gått parallelt, uten større påvirkning på lagets økonomi for øvrig. Styret vurderer situasjonen dithen at bygningsmassen idrettslaget etter hvert er i besittelse av, krever et konstant fokus på inntjening. I løpet av 2017, og videre inn i 2018 ble flere langsiktige leieavtaler sikret. Dette skaper en viss trygghet mtp. framtidig drift av anleggene våre. Samtidig legges det ned store ressurser på stadig å finne nye muligheter for økonomisk vekst tilknyttet anleggene.

Styret er av den formening at den store innsatsen våre medlemmer gjør for fellesskapet, med drift av anleggene som brukes av skolene og allmennheten, fortjener gode betingelser. Styret er meget godt fornøyd med de økonomiske resultatene i avdelingene.

 

 

 

 

Arrangement:

Idrettslagets medlemmer og avdelinger gjennomfører mange store og små arrangement gjennom året.

I år har IL Varden Meråker gjennomført to Norges mesterskap. NM terreng ultra gikk i flott vær og ble gjennomført på en flott måtte.

NM langrenn, 31 januar til 3 februar 2019. Her viste Meråker seg fra en flott side, og bygda- folket stilte opp i hopetall, i forkant og under mesterskapet.   

Styret vil rett vil rette en stor takk for den store innsatsen som ble gjort i forbindelse med disse NM-arangementene.

Minne-cupen går sin gang, og er en viktig inntektskilde for fotballavdelingen. Storlirennet har de siste årene hatt en utfordring med været, slik reservetraseen i Grova har blitt tatt i bruk. Dette medfører tapte inntekter for arrangementet, og statusen på rennet blir forringet.

 

Takk.

Styret vil med dette takke alle som er med på å legge forholdene til rette for våre barn og ungdommer, slik at de kan utfolde seg på idrettsbanen. Takk også til alle dere som bidrar under våre arrangementer.

Takk til våre bidragsytere, små og store, og en stor takk til vår hoved samarbeidspartner Meråker Kjøtt AS.

Til slutt vil styret takke dere som tar på dere verv i avdelingene, for utmerket arbeid.

Onsdag 27/03/19